\

Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdu jest w Polsce obowiązkowe. Obowiązek ubezpieczenia został nałożony ustawą z dnia 22 maja 2003 r. z późniejszymi zmianami o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Zgodnie z art. 22. 1  ustawy ” Do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego”.


Zgodnie z art. 23 ustawy z 22 maj 2003 r. ” Posiadacz pojazdu mechanicznego jest obowiązany zawrzeć umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem posiadanego przez niego pojazdu”.

Zgodnie z art. 25. 1  ustawy ” Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje zdarzenia powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.  Art. 25. 2. ” Ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje, na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytoriach państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Jednolitego porozumienia między Biurami Narodowymi – Regulaminu Wewnętrznego”. Myślę, że warto wiedzieć, że obecnie porozumienie obejmuje również biura państw, które nie są członkami UE, np. Szwajcaria, Norwegia. Maksymalna suma gwarancyjna jest zależna od kraju miejsca zdarzenia, np. we Francji nie ma ograniczenia limitu odpowiedzialności.

Jak jest dobrze, to jest dobrze. Gdy jest źle, to jest umowa.

Zgodnie z art. 29. Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych ” Posiadacz pojazdu jest obowiązany zawrzeć umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych”. Dalej ustawa reguluje kiedy należy zawrzeć umowę. Najważniejsze regulacje dotycząca pojazdów rejestrowanych, konieczność ubezpieczenia w dniu rejestracji pojazdu. W przypadku pojazdów zarejestrowanych w innych krajach, pojazd należy ubezpieczyć przed przekroczeniem granicy Polski.

Inaczej jest z pojazdami nie podlegającymi rejestracji
i podlegającymi rejestracji pojazdami historycznymi, oraz nie dopuszczonymi do ruchu na terenie Polski pojazdami zarejestrowanymi za granicą. We wszystkich tego typu przypadkach pojazdy powinny zostać ubezpieczone przed wprowadzeniem do ruchu.

Jeżeli zostanie zawarte roczne ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych przed rejestracją pojazdu, to jeżeli pojazd nie zostanie zarejestrowany w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, każda ze stron może odstąpić od umowy, powiadamiając o tym na piśmie drugą stronę umowy.

Na okres krótszy niż rok
mogą zawierać ubezpieczenia, zgodnie z prawem posiadacze pojazdów nie podlegające rejestracji, historycznych, zarejestrowanych czasowo, oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży pojazdów.

W pozostałych przypadkach posiadacze pojazdów mechanicznych podlegających rejestracji muszą zawierać umowy roczne,
które w zasadzie wznawiają się na kolejny rok w tej samej firmie ubezpieczeniowej, gdy była opłacona składka za mijający okres ubezpieczenia, a posiadacz pojazdu nie wypowiedział umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia.

Klienci często nie zdają sobie sprawy ze skutków zlekceważenia przepisu.
Nie twierdzę, że prawo jest dobre, tylko zwracam uwagę, iż zlekceważenie konieczności wypowiedzenia i zawarcie umowy w innej firmie ubezpieczeniowej, skutkuje koniecznością opłaty składki za umowę wznowioną automatycznie. Nie twierdzę, że tak powinno być. Informuję jedynie jak jest.

Zgodnie z art. 31 wspomnianej ustawy ” 1. W razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba, że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepis art. 28 stosuje się odpowiednio”. No właśnie. Z jednej strony jest napisane, że ” ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta”, a z drugiej strony stosuje się 28 artykuł, który nakłada na posiadaczy pojazdów obowiązek wypowiadania rocznych umów ubezpieczenia?

Nie istotne jest, kto zawierał roczną umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdu zawsze ją trzeba wypowiedzieć: przed upływem 30 dni od nabycia pojazdu lub na dzień przed upływu rocznego okresu ubezpieczenia, jeżeli zawieramy umowę z inną firmą ubezpieczeniową.

Elektroniczna baza danych już funkcjonuje.

W śród danych zgromadzonych są informacje o polisach, bądź ich braku, szkodach z OC i AC. Jest to bardzo ważna informacja. Do baz mają dostęp firmy ubezpieczeniowe, które mogą weryfikować przebieg ubezpieczeń poszczególnych posiadaczy pojazdów. Część firm rozpoczęła weryfikację oświadczeń składanych przez ubezpieczających. Ci ubezpieczający, którzy podali w oświadczeniach sprzeczne informacje ze stanem faktycznym muszą liczyć się, że firma wprowadzona w błąd, może zażądać dopłaty składki.

Dla spokoju i uniknięcia ewentualnych kar warto i trzeba przed zawarcie umowy oświadczać prawdę.

Zgodnie ze wspomnianą ustawą obecnie maksymalna ustawowa odpowiedzialność z umowy ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych wynosi:
– w przypadku szkód na osobie 2 500 000 euro,
– w przypadku szkód w mieniu 500 000 euro.

Zdaję sobie sprawę, że jedynie dotknęłam tematu. Ostatnio piszę sporo, ale nie przypominam sobie aby jakikolwiek podjęty wcześniej temat szedł mi tak opornie jak omawiany dzisiaj.

Prawo jest bardzo zawiłe, zdecydowania za bardzo zawiłe.

Klienci uważam, że nie mają innego wyjścia jak korzystać z usług specjalistów z zakresu ubezpieczeń. Nie można na transakcje patrzeć tylko poprzez cenę. Dzisiaj na składce za umowę można zaoszczędzić 20 zł, by w jakieś innej sytuacji stracić kilka, lub kilkanaście razy więcej. Mam nadzieję, że pamiętacie, przed zawarciem ubezpieczenia w Lublinie, Świdniku i okolicy warto zajrzeć www.bereccy.pl, umówić się i sprawdzić ofertę.

Zawsze przed zawarciem umowy ubezpieczenia OC posiadacza pojazdu, gdy klient po raz pierwszy ubezpiecza dany pojazd, sprawdzamy sytuację prawną, podpowiadamy jakie czynności trzeba wykonać, by nie płacić podwójnie. Nasze podpowiedzi są również wiele warte w różnych trudnych sytuacjach.

Barbara Berecka
www.bereccy.pl

1 komentarz
  1. Adriana says:

    thanks for share!

Komentarz
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>