\

List otwarty w sprawie powszechnego bezprawia w ZUS, KRUS i sądach ubezpieczeń społecznych

Lublin, 28 maj 2012r

Ogólnopolski Ruch Społeczny Stowarzyszenie Pokrzywdzonych przez Organa Sprawiedliwości: STOP BEZPRAWIU – Lublin

ul. Junoszy 14/31 20-058 Lublin

Posłowie na Sejm RP

Prokurator Generalny

Rzecznik Praw Obywatelskich

STANOWISKO W SPRAWIE POWSZECHNEGO BEZPRAWIA W POLSCE, W TYM MIĘDZY INNYMI W ZUS, KRUS I SĄDACH UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Żądamy przeanalizowania naszych uwag i zajęcia się problemami, które zatruwają życie tysiącom Polaków, degradują finansowo i społecznie tysiące polskich rodzin.

Posłowie na Sejm powinni wreszcie zainteresować się jak traktowani są zwykli obywatele w ZUS, KRUS i sądach ubezpieczeń społecznych, jak w polskich instytucjach publicznych ogromna jest skala pogardy do człowieka i prawa, gdzie zwykli Polacy traktowani są jak bezrozumne istoty, pozbawiani są jakichkolwiek praw, a urzędnicy i sędziowie od lat naruszając polską rację stanu, którą jest rozwój Polaków i polskich rodzin, bezkarnie nie dopełniają obowiązków i przekraczają swoje uprawnienia, zabierając szansę na normalne życie zwykłym ludziom i ich rodzinom.

Procesy sądowe, które zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego powinny trwać kilka dni, prawo przewiduje specjalną, uproszczoną procedurę, ciągną się latami.

TEN NISZCZĄCY, SŁUŻĄCY JEDYNIE FUNKCJONARIUSZOM PUBLICZNYM PROCES TRZEBA PRZERWAĆ TU I TERAZ.

Problemem powinni zainteresować się również Prokurator Generalny i Rzecznik Praw Obywatelskich, którzy w pierwszej kolejności obowiązani są zweryfikować kadry zajmujące się problematyką w swoich biurach, a następnie obowiązani są podjąć działania celem eliminowania patologii, pomocy poszkodowanym przez funkcjonariuszy publicznych ludziom.

Nasz list otwarty jest efektem licznych interwencji, próśb o pomoc osób poszkodowanych, które są bezradne wobec pogardy i powszechnego bezprawia.

Stanowisko jest również efektem rozmów z urzędnikami ZUS i KRUS, obserwacji pracy sądów.

Stowarzyszeniu zajmuje się problematyką ubezpieczeń społecznych przegląda akta spraw, w tym wiele decyzji wydanych przez ZUS i prezesa KRUS obejmujących ubezpieczeniem i wyłączających z ubezpieczenia, choć nie tylko. Analizowane były wyroki sądowe. Bardzo trudno jest ogarnąć tematykę, opisać w jakiś prosty, zrozumiały sposób, po skomplikowaniu go przez urzędników
i sędziów. Problemy wszystkich ludzi, tysięcy osób, którzy walczyli i walczą o swoje prawa z ZUS i KRUS, a następnie przed polskimi sądami jest ten sam, choć teoretycznie rzecz ujmując przyczyny problemów są różne, ale tak jest tylko teoretycznie. Mechanizm we wszystkich sprawach jest ten sam i mimo licznych wysiłków urzędników i sędziów jest, by wszystko skomplikować, przeciągnąć w czasie, ?pączkować sprawy?, jest bardzo łatwy do opisania.

WE WSZYSTKICH SPRAWACH JAKIE DO NAS TRAFIAJĄ, BEZ TRUDU MOŻNA WSKAZAĆ SAMOWOLNE DZIAŁANIA URZĘDNIKÓW I SĘDZIÓW, NA KTÓRE NIE MA PODSTAW PRAWNYCH.

NARUSZANA JEST KONSTYTUCJA; – ARTYKUŁ 7. ?Organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa”.

ARTYKUŁ 178. 1 ” Sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko Konstytucji oraz ustawom”. Sędziowie zbyt często niestety zapominają o fakcie, że podlegają ustawom a wyroki wydawane są wbrew prawu.

Notorycznie naruszany jest również KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO ARTYKUŁ 6. ?Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa”.

Rozstrzygnięć spraw, gdzie brakuje głównie podstaw prawa proceduralnego, gdzie doszło do samowoli, przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych lub prawo proceduralne zostało źle zastosowane, są tysiące.

Sędziowie bardzo często lekceważą naruszanie lub pomijanie prawa proceduralnego, poprzez wyroki sankcjonują bezprawne działania, co nie powinno mieć miejsca w państwie prawa.

Brakuje niestety woli politycznej do doprowadzenie poszczególnych spraw do stanu zgodnego
z prawem. Brakuje woli politycznej, by Polacy i polskie rodziny miały warunki do życia i rozwoju, by nie były nadmiernie eksploatowane przez funkcjonariuszy publicznych.

Ludzie na styku z instytucjami państwowymi, takimi jak ZUS, KRUS i sądy są bez szans, bo polscy funkcjonariusze publiczni bezkarnie mogą naruszać prawo, nie reaguje już praktycznie nikt odpowiedzialny za przestrzeganie prawa, tworzenie warunków do życia dla zwykłych ludzi.

W socjalistycznej Polsce był kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa z 14 czerwca 1960 r. z późniejszymi zmianami obowiązuje do dziś.

Jednak aparat skarbowy podobnie jak obecnie nie wiadomo dlaczego pracował i pracuje w oparciu o odrębne przepisy. Podobnie było w większości z instytucjami realizującymi zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, w tym oczywiście ZUS.

Z tym, że kodeks postępowania administracyjnego rozstrzyga: art. 180. & 1. ” W sprawach
z zakresu ubezpieczeń społecznych stosuje się przepisy kodeksu, chyba że przepisy dotyczące ubezpieczeń ustalają odmienne zasady postępowania w tych sprawach.

Tutaj mamy spójność z artykułem 7 konstytucji z 1997 r. ” Organy władzy publicznej działają
na podstawie prawa i w granicach prawa”, artykułem 6 kodeksu postępowania administracyjnego ” Organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa” oraz przepisami ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych z 1998 r., artykułem 83 a. 2. ” Decyzje ostateczne Zakładu, od których nie zostało wniesione odwołanie do właściwego sądu, mogą być z urzędu przez Zakład uchylone, zmienione lub unieważnione , na zasadach określonych w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego” i artykułem 123 ” W sprawach nie uregulowanych ustawą stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej”.
W sprawach ważny jest artykuł 52. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z 1990 r. ”

Natomiast w sprawach nie uregulowanych w ustawie stosuje się odpowiednio przepisy ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych”.

Prawo jest jednoznaczne. Urzędnicy, sędziowie mogą działać jedynie na podstawie przepisów prawa i w granicach prawa. Wszelkie czynności podejmowane bez podstawy prawnej są zwykłą samowolą urzędniczą i sędziowską.

W przypadku instytucji realizujących i kontrolujących zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych, tak jakby czas się zatrzymał. Funkcjonariusze publiczni nie zauważyli, że od 1997 r. mamy nową ustawę zasadniczą? Przeoczyli, że od 1999 roku obowiązuje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, która w sprawie prawa proceduralnego odsyła do kodeksu postępowania administracyjnego? Czasy kiedy urzędnicy mogli wszczynać postępowania z zakresu ubezpieczeń społecznych i wydawać decyzje bez podstawy prawa proceduralnego wydawać by się mogło; minęły bezpowrotnie, ale tak jest tylko w teorii. Samowola urzędnicza w systemie poraża.

W tym stanie rzeczy, gdy niezauważalnie dla urzędników i sędziów przechodziły tak gruntowne dla państwa zmiany jak uchwalenie i wprowadzenie w życie nowej Konstytucji czy wprowadzenie ustawy reformującej system ubezpieczeń społecznych, to trudno by zauważyli, że w ustawie
o ubezpieczeniu społecznym rolników został wprowadzony artykuł 52. 1 w brzmieniu zaprezentowanym powyżej.

Nie było by tej radosnej twórczości, gdyby sędziowie orzekali zgodnie z artykułem 83 a ustawy
o systemie ubezpieczeń społecznych w związku z artykułem 52. 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Art. 83a. 1. Prawo lub zobowiązanie stwierdzone decyzją ostateczną … ?. Już z pierwszej części zdania widać, że decyzja kształtuje prawo. Zgodnie z polskim prawem nie można jej uchylać, zmieniać w dowolnym czasie. Do uchylenia lub zmiany potrzebna jest zgoda zainteresowanego.

Samowola urzędnicza, na którą nie zawsze właściwie reagują sądy jest porażająca, o nadzorze Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Premierze nie ma co nawet wspominać………..

W tym stanie rzeczy, gdy zawodzą ZUS i KRUS – są tysiące poszkodowanych obywateli i ich rodzin, część składów sędziowskich przy orzekaniu lekceważy obowiązujące prawo, a nadzór administracyjny nad instytucjami nie reaguje właściwie ? praktycznie nie istnieje. Obywatelom pozostają jedynie Rzecznik Praw Obywatelskich i Prokurator Generalny. Instytucje te są jednak tak przeciążone ogromem skarg na zgłaszane nieprawidłowości że nie dają sobie z nimi rady. Należy przerwać milczenie, a posłowie jako przedstawiciele wyborców mają obowiązek i winni zająć się sprawą wskazanych nieprawidłowości. Obecna sytuacja jest niedopuszczalna pod względem prawnym, moralnym jak też pod względem zdrowych zasad współżycia społecznego. Wzywamy zatem przedstawicieli naszego społeczeństwa do zaangażowania się w sprawę naprawy ?Naszego Państwa? – wskazanych przez nas nieprawidłowości i nieprawidłowości społecznej.

Ze spraw obejmowania ubezpieczeniem i wyłączania z ubezpieczenia, rozliczania składek, wyłania się podobnie jak z innych prowadzonych w Polsce bardzo ponury obraz państwa. Struktury, której funkcjonariusze prowadzą samowolne, bezprawne działania wobec zwykłych obywateli i mało kto z osób odpowiedzialnych za rządzenie krajem reaguje na nie zgodnie z prawem, przeciwstawia się tym karygodnym zachowaniom. W zasadzie większość ludzi reprezentujących państwo milcząc akceptuje istniejący stan rzeczy. Państwo polskie jest przeciwko człowiekowi, przeciwko rodzinie.

Sytuacja taka nie może trwać ani dnia dłużej.

Dlatego zwracamy Państwa uwagę na obecne palące nas problemy, prosimy
o zainteresowanie sprawą zajęcie sprawami poruszonymi w niniejszym piśmie oraz współpracę w naprawie ?Naszego Państwa?.

W imieniu członków Stowarzyszenia,

Prezes Jerzy Pietrzyk

1 komentarz
  1. Maria says:

    Witam wszystkich.Podpisuję się pod tym apelem ,gdyż sama padłam ofiarą zaniedbań urzędników w ZUS i po półtora roku prowadzeniu własnej działalności opłcając podwójny KRUS i zarabiając średnio 1200 zł brutto miesięcznie muszę zapłacić do ZUS wszystkie składki do tyłu półrocznej działalności 800 zł za każdy miesiąc,gdyż ZUS po tym czasie stwierdził ,że powinnam była być na ZUSie ,a nie na KRUSie.Ludzie jak żyć i jak wychować samotnie 6-letnią córeczkę.Niech mi ktoś pomoże……………..

Komentarz
XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>